Programul EU-Phare VET RO 9405

Categorie: Programe Phare Creat: Vineri, 28 Decembrie 2007
 
    Programul EU - Phare VET RO 9405 s-a realizat în baza convenţiei încheiate între Guvernul României şi Uniunea Europeană în mai 1994, s-a derulat în perioada 1995 ÷ 2000 şi a vizat absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic (Vocaţional Educaţional Training).
    Obiectivul principal al programului a fost realizarea unei formări profesionale a tinerilor la nivelul standardelor de pregătire din ţările Comunităţii Europene, adaptată la cerinţele unei societăţi democratice şi ale unei economii de piaţă, la evoluţia pieţei muncii pe plan naţional şi chiar internaţional.
    Obiectivele-cadru ale programului s-au axat pe:
        - îmbunătăţirea calificării forţei de muncă, prin asimilarea deprinderilor practice necesare meseriei;
        - adaptarea conţinutului instruirii la tehnică şi tehnologia modernă;
        - adaptarea şcolarizării (cantitativ şi calitativ) la cerinţele pieţei muncii.
    Grupul Şcolar Industrial "Electrocontact" Botoşani (devenit Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani, începând cu anul şcolar 2005-2006) a fost inclus în Programul EU - Phare VET RO 9405 începând din octombrie 1995. Unitatea a fost desemnată, pe baza unui studiu de oportunitate realizat în perioada respectivă, drept şcoală de demonstraţie în familia ocupaţionala " Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială ", împreună cu alte 5 unităţi şcolare din ţara (Grupul Şcolar de Postă şi Telecomunicaţii, Bucureşti - şcoală - pilot, Grupul Şcolar Tehnoton, Iaşi, Grupul Şcolar "Electronică", Bucureşti, Grupul Şcolar de Postă şi Telecomunicaţii, Cluj şi Grupul Şcolar Industrial "Domnul Tudor", Drobeta-Turnu Severin - celelalte şcoli de demonstraţie).
    Unitatea a beneficiat de o dotare materială foarte diversă şi modernă, care a permis implementarea noilor tehnici de instruire:
- un laborator de informatică - echipat cu server, 13 posturi de lucru, facilităţi multimedia, imprimantă, conectare în reţea şi la Internet;
- un laborator de electronică şi automatizări - echipat cu 16 posturi de lucru, dotate cu platforme de testare, măsurare şi verificare, precum şi cu monitorizare computerizată;
- echipamente de birotică şi multimedia - copiator, calculator, imprimantă, fax, monitor color, retroproiector, ecran de proiecţie cu cristale lichide s.a.
- consumabile diverse pentru instruire şi evaluare didactică - casete video, folii pentru retroproiecţie, hârtie xerox, toner pentru copiator şi imprimantă etc.
    Valoarea dotărilor s-a ridicat la peste 2 miliarde de lei (la cursul actual) din fonduri Phare, la care s-au adăugat investiţiile unităţii, de cca. 200 de milioane de lei, din alocări bugetare şi resurse extrabugetare, pentru amenajarea cabinetelor şi laboratoarelor, mobilier adecvat, reorganizarea şi dotarea spaţiilor de instruire practică şi în laborator existente în şcoală.
    În cadrul programului, Colegiul Tehnic " Gheorghe Asachi " Botoşani a fost:
• singura unitate de învăţământ din judeţul Botoşani implicată;
• una din cele două unităţi şcolare din Moldova desemnate drept şcoli de demonstraţie în familia ocupaţionala " Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială " ;
• singură unitate şcolară din ţară organizatoare a învăţământului postliceal pentru specializarea Electronist depanator aparatură de electronică profesională (promoţiile 1998, 1999 şi 2000).

    Rezultate deosebite obţinute de unitate, pe parcursul derulării programului:
•  implicarea directă şi activă în activitatea Comisiei Naţionale pentru Curriculum, prin elaborarea curriculum-ului pentru şcoala postliceală din familia ocupaţionala Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială, specializarea Electronist depanator aparatură de electronică profesională, de către un grup de patru autori, profesori-ingineri din unitate - care a inclus:
- standardele ocupaţionale şi de pregătire profesională , în forma lor iniţială;
- programele analitice pentru anul I - 1996 : Fundamente de electrotehnică şi măsurări electrice, Electronică analogică, Electronică digitală, Informatică tehnologică, Materiale şi tehnologii, Desen tehnic şi de specialitate, Instruire practică;
- programele analitice pentru anul II - 1997 : Instalaţii şi echipamente electronice profesionale de automatizare, informatizare şi robotizare, Aparate şi echipamente electronice profesionale de măsură şi control, Aparate şi echipamente electronice profesionale de birotică, Aparate şi echipamente electronice profesionale de tehnică medicală, Instalaţii şi echipamente de electronică tehnologică, Organizare, legislaţie şi protecţia muncii, Instruire practică;
- ghidul metodic pentru programele analitice din anul I - 1997;
- curriculum-ul revizuit pentru anii I şi II - 1998, aprobat prin O.M.E.N. nr. 4404/31.08.1998 (cu structură modulară);
- elaborarea Proiectului de lucru pentru instruirea practică din anul ÎI de şcoală profesională Phare VET a elevilor cu meserii din familia ocupaţionala Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială ( în colaborare cu echipa de lucru de la Grupul şcolar de Postă şi Telecomunicaţii Bucureşti );

•  participarea la numeroase cursuri de perfecţionare metodică şi de specialitate, specifice programului :

- elaborare curriculum Phare VET - Irlanda, iunie 1996;
- management de sistem - Iaşi, sept. ÷ oct. 1997;
- management de proces - Iaşi, sept. ÷ oct. 1997;
- iniţiere în informatică - Iaşi, aug. 1997;
- antreprenoriat şi consiliere vocaţională - Iaşi, aug. 1997;
- cultură generală integrată - Iaşi, aug. 1997;
- creativitate metodică şi ştiinţe aplicate - Bucureşti, sept. 1997;
- pregătire pentru elaborarea curriculei pentru anul III profesională - Bucureşti, febr. 1998;
- revizuire curricule anul I şi ÎI scoală profesională - Bucureşti, martie 1998;
- atestare şi certificare scoală postliceală - Bucureşti, apr. - mai 1998;
- seminarul de instruire a partenerilor sociali în cadrul programului - colaborare EU Phare VET RO 9405 cu FIMAN Bucureşti şi C.C.D. Botoşani - Botoşani, martie 1998;
- orientare şi consiliere vocaţională - Cluj, mart. ÷ oct. 1998;
- instruire teoretică şi practică în meserie - Bucureşti, mai 1998;
- utilizarea PC în predarea disciplinelor de specialitate - Craiova, 1998;
- atestarea şi certificarea absolvenţilor de şcoală profesională - Bucureşti, mai 1998;
- utilizare şi operare PC - Iaşi, oct.÷nov. 1998 şi oct.÷nov. 1999;
- întruniri şi şedinţe metodice, la nivelul scolii-pilot şi al Comitetului Local/Zonal de Dezvoltare Phare VET - Craiova, Iaşi, Bucureşti, Botoşani s.a.;

•  organizarea examenelor de atestare şi certificare profesională la clasele VET;

•  organizarea probelor practice de admitere în şcoala profesională de tip Phare VET, specifice domeniului - iulie şi august 1996, 1997, iulie 1998, iulie 1999;

•  elaborarea şi prezentarea de materiale documentare, informative, publicitare, metodice s.a. referitoare la programul Phare VET;

•  realizarea unui film video (de peste 20 min.) - de prezentare a judeţului Botoşani şi a unităţii, transmis la M.E.C. şi prezentat în Franţa, în cadrul programului Leonardo - aprilie 1997;

•  realizarea de materiale promoţionale şi publicitare - referitoare la unitatea şcolara şi destinate publicaţiilor realizate prin Programul Phare VET (pliantul promoţional al liceului, materiale de prezentare în news-letter-ul realizat de C.Z.D. Iaşi s.a.) - 1997;

•  elaborarea şi prezentarea unui material informativ, referitor la derularea Programului Phare VET, în general şi în unitate, ca şcoală de demonstraţie (însoţit de selecţiuni din filmul video amintit anterior) - la Simpozionul internaţional "Educaţie şi libertate", ediţia a III-a, Managementul şi ameliorarea activităţii didactice (organizat sub egida Consiliului Europei de către I.S.J. şi C.C.D. Botoşani) - Botoşani, oct. 1997;

• elaborarea şi prezentarea de materiale informative, cu caracter metodic şi de specialitate, referitoare la derularea programului - la diverse întruniri ale C.L.D. Botoşani, C.Z.D. Iaşi, la nivelul şcolii - pilot din Bucureşti, la cercurile pedagogice şi metodice ale inginerilor şi maiştrilor, la solicitarea M.E.C. s.a. (realizate, în marea lor majoritate, la nivelul catedrei de Electronică, Electrotehnică şi Informatică din liceu) s.a.

•  conceperea şi prezentarea/utilizarea de teste şi fise de lucru pentru orele de teorie, laborator şi practică (realizate de toate cadrele tehnice şi/sau de cultură generală care au predat la clasele Phare);

•  elaborarea variantelor de subiecte pentru examenele de atestare la clasele Phare (câte 3 variante, cu 30 de subiecte fiecare, însoţite de bareme de corectare şi notare, la fiecare sesiune de examen, amintită anterior) - la şcoala profesională şi la şcoala postliceală (realizate de membri ai catedrei de Electronică, Electrotehnică şi Informatică din liceu).

    Implicarea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani în Programul EU-Phare VET RO 9405 a fost benefică pentru unitate, ţinând cont de faptul că dotarea deosebită primită şi experienţa profesională şi didactică, dobândită prin implementarea noilor curricule şi prin participarea numeroaselor cadre didactice la toate cursurile de perfecţionare şi de formare amintite, au fost şi continuă să fie utilizate şi valorificate integral şi eficient pentru toţi elevii unităţii, cu atât mai mult cu cât, în prezent, la toate nivelele de învăţământ la care se desfăşoară activitatea în unitate, s-au elaborat şi se implementează curricule şcolare revizuite şi noi forme de evaluare şi atestare profesională şi finală.
Accesări: 5894